regulamin plebiscytu.

I. Postanowienia ogólne

1. Plebiscyt na tytuł „Lekarz na Plus” (zwany dalej „Plebiscytem”) organizuje Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Celem Plebiscytu w ramach głosowania internetowego jest wyłonienie jednego/jednej lekarza/lekarki, który/a uzyska tytuł „Lekarz na Plus”. Kandydaci/kandydatki będą zgłaszani/e przez głosujących, poprzez wpisanie w formularzu imienia i nazwiska osoby zgłaszanej do Plebiscytu.

3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest publikowany i umieszczonym na stronie internetowej Plebiscytu pod adresem www.lekarznaplus.pl.

4. Przystępując do udziału w Plebiscycie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Czas trwania Plebiscytu

Głosowanie w ramach Plebiscytu za pośrednictwem strony internetowej www.lekarznaplus.pl, o którym mowa w pkt IV Regulaminu, rozpocznie się w dniu 09 maja 2022 r. oraz ostatecznie zakończy w dniu 28 listopada 2022 r. o godzinie 23:59.

III. Komisja

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń w Plebiscycie oraz wyłonienia lekarki lub lekarza, który/a uzyska tytuł „Lekarz na Plus”, Organizator powołuje Komisję Plebiscytową (dalej: „Komisja”).

2. Kontrola poprawności prowadzenia Plebiscytu i jego zgodności z postanowieniami Regulaminu spoczywa na Komisji.

3. W skład Komisji wejdzie 5 osób przedstawicieli organizacji pacjentów będących parterami Plebiscytu.

5. Decyzje Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji, rozstrzyga Prezes Zjednoczenia „Pozytywni w Tęczy” sprawujący pieczę nad Plebiscytem.

6. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięcia Plebiscytu są ostateczne.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w każdym momencie trwania Plebiscytu z udziału w nim Uczestnika, w stosunku do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z postanowieniami Regulaminu.

8. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora lub mailowo na adres: biuro@pozytywniwteczy.pl wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji do Organizatora.

IV. Sposób i zasady głosowania w ramach Plebiscytu

1. W dniu 09 maja 2022 r. na stronie internetowej www.lekarznaplus.pl zostanie opublikowany formularz umożliwiający wpisanie imienia i nazwiska kandydata/ki do tytułu o której mowa pkt I ppkt 2 Regulaminu.

2. Głosowanie poprzez stronę internetową www.lekarznaplus.pl, które rozpocznie się w dniu 09 maja 2022 r. i będzie trwać do dnia 28 listopada 2022 r. do godz. 23:59, przebiegnie według następujących zasad: a. głosujący na stronie www.lekarznaplus.pl użytkownik może wskazać poprzez wpisanie w odpowiednie pole formularza tylko jednego kandydata/kę oraz akceptując Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego boksu,
b. głosujący może oddać jeden ważny głos za pomocą strony internetowej www.lekarznaplus.pl,
c. z jednego adresu IP można wysłać/wskazać tylko jeden głos na danego kandydata. Kolejne wysłane głosy z tego samego adresu IP będą nieważne i nie będą dodawane do sumy głosów danego kandydata.

3. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z adresu IP, jak również w przypadku tworzenia przez osobę fizyczną odrębnych adresów IP wyłącznie w celu oddania głosu.

4. Głosy otrzymane po zakończeniu głosowania nie będą brane pod uwagę w obliczaniu wyników głosowania.

5. Głosy, co do których powstanie podejrzenie, że zostały oddane w sposób nieregulaminowy, zostaną anulowane i nie zostaną wzięte pod uwagę w obliczaniu wyników.

V. Obliczanie głosów w ramach Plebiscytu i wyłonienie Zwycięzcy Plebiscytu

1. Obliczenia głosów dokonuje Komisja.

2. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę wszystkie ważne głosy oddane za pomocą strony internetowej www.lekarznaplus.pl.

3. Jeden głos oddany za pomocą strony internetowej www.lekarznaplus.pl dostarcza wybranemu kandydatowi 1 (słownie: jeden) punkt.

4. Zwycięzcą Plebiscytu zostaje ten/ta lekarz/lekarka, który/a uzyskał/a największą ilość zsumowanych punktów i otrzymuje on tytuł „Lekarza na Plus 2022”

5. Ostateczne wyniki Plebiscytu zostaną podane w dniu 01.12.2022 r. podczas obchodów Światowego Dnia AIDS lub/i w formie online.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Plebiscytu odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Plebiscytu w ramach formularza internetowego jest Organizator tj. Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”

3. Organizator, w celu niezbędnym do realizacji Plebiscytu, przetwarza dane osobowe Uczestników podane w trakcie trwania Plebiscytu zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

4. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji Plebiscytu i (Regulamin) – przysługuje także prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z celem przetwarzania wskazanym powyżej przez okres realizacji Plebiscytu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Plebiscytu spełnia warunki określone w Regulaminie, jak również w przepisach prawa. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Plebiscytu.

Organizator

Patronat honorowy